martes, 2 de diciembre de 2014

Novetats de la Reforma de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Novetats de la Reforma de
 l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

            Aquesta reforma està recollida a la nova Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de IRPF, el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries (BOE núm. 288, de 28/11/2014, que us adjuntem).

Com afecta aquesta nova reforma als treballadors i treballadores:


·       S'aprova una nova tarifa aplicable a la base liquidable general, en la que es redueix el nombre de trams, que passen de 7 a 5, i els tipus marginals aplicables als mateixos.

·       Per al 2016, es preveu una nova rebaixa dels tipus marginals. La retenció només s'efectuarà a partir d'ingressos superiors a 12.450,00 euros. També es minora del 40 al 30 per cent el percentatge de reducció aplicable als rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

·       Addicionalment, per als perceptors de rendiments de treball es revisa la reducció general per obtenció d’aquests rendiments integrant-se en la mateixa l'actual deducció en quota per obtenció dels rendiments, alhora que s'eleva el seu import per a treballadors de menors recursos. Tots els treballadors podran minorar el seu rendiment de treball en una quantia de 2.000 euros en concepte de despeses, import que es continua incrementant en els casos d'acceptació d'un lloc de treball en un altre municipi de treballadors en actiu.

·       S'estableixen nous beneficis socials per a la família i les persones amb discapacitat: en primer lloc, s'eleva l' import del mínim personal i addicionalment, s'aproven tres noves deduccions en la quota diferencial que operaran de forma anàloga a l'actual deducció per maternitat. D'aquesta manera, els contribuents que treballin i tinguin ascendents o descendents amb discapacitat a càrrec, o formin part d'una família nombrosa podran practicar una deducció de la quota diferencial de fins a 1.200 euros anuals per cadascuna de les anteriors situacions, sent compatibles amb la deducció per maternitat.

·        Es rebaixen els tipus de retencions sobre els rendiments del treball, intensificant-se aquesta rebaixa en l'exercici 2016.

·       En les indemnitzacions per acomiadament s'estableix un mínim exempt de 180.000 euros. Aquest límit no és aplicable a les indemnitzacions per acomiadaments o cessament produïts amb anterioritat a l'1 d'agost de 2014 ni als acomiadaments que es produeixin a partir d'aquesta data quan derivin d'un expedient de regulació d'ocupació aprovat o d'un acomiadament col·lectiu la comunicació de de les quals l'obertura del període de consultes s'hagués produït amb anterioritat a aquesta data. També es revisa l'exempció vinculada a l'entrega d'accions gratuïtes als treballadors de la pròpia empresa.

·       En matèria de previsió social es manté l'actual esquema de tributació que permet diferir part del salari o benefici empresarial al moment del compliment de la contingència prevista en la normativa de plans de pensions però s'unifiquen i aproximen els límits de reducció a les aportacions reals efectuades per la majoria dels contribuents, excepte en el cas dels sistemes de previsió social constituïts a favor del cònjuge els límits de reducció del qual s'incrementen.


·       L'entrada en vigor d'aquesta Llei es produeix l'1 de gener de 2015, excepte determinades excepcions, d'elles cal ressaltar la nova regulació de l'exempció de les indemnitzacions per acomiadament que entra en vigor el dia 29 de novembre de 2014.